Integritetspolicy

Muddy Paws AB (under varumärket Muddy Paws) uppskattar att du besöker vår hemsida och ditt intresse för oss. Vi månar om din integritet och följer dataskyddslagstiftningen*. Vi vill därför informera dig om vår behandling av dina personuppgifter och om dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS OCH FÖR VILKA ÄNDAMÅL?

Personuppgifter är sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, kontaktuppgifter, foto, personnummer, IP-adress och innehåll e-mail och annan kommunikation.

Vi behandlar personuppgifter om dig som

  • anmäler dig som deltagare till något av våra evenemang,
  • anmäler dig som funktionär till något av våra evenemang,
  • anmäler dig till ett eventuellt nyhetsbrev,
  • köper någon av våra tjänster eller produkter,
  • kontaktar oss per e-post,
  • på andra sätt berörs av våra uppdrag,

Vår användning av din information enligt ovan sker i enlighet med gällande dataskyddslagar och i enlighet med de villkor som framgår vid registrering av personuppgifterna samt enligt de principer som beskrivs i detta dokument.

Exempel: Vi använder din information för att registrera dig för loppet, placera dig i rätt startgrupp, informera gällande loppet och leverera ett resultat efteråt.

Utförande av uppdrag

Vi behandlar personuppgifter som vi får del av inom ramen som arrangör för ett evenemang och kurser eller i samband med förberedelse eller administration av ett evenemang eller kurs, för ändamålen att administrera och utföra evenemanget eller kurs.

Nyhetsbrev och evenemang m.m.

Vi kan få tillgång till personuppgifter genom kontakter via e-mail och annan kommunikation eller via din användning av någon av de tjänster som vi tillhandahåller via hemsidan.

Exempel på en sådan tjänst är ett eventuellt nyhetsbrev där du registrerar din e-mailadress, vilken vi lagrar i syfte att kunna skicka dig nyhetsbreven. En annan sådan tjänst är anmälningsfunktionen till Muddy Paws AB (under varumärket Muddy Paws) olika event, såsom hinderbanelopp eller kurser. Vid en sådan anmälan behöver du exempelvis ange namn, postadress, personnummer, telefonnummer och e-mail adress.

Dessa uppgifter sparas för att kunna skicka kallelser, bekräftelser och uppföljningsmail till dig angående de olika event som du anmält dig till. Om du inte längre vill få utskick från oss ber vi dig kontakta oss genom kontaktuppgifterna längst ned i denna informationstext. Du kan också avanmäla dig genom att följa den länk som finns längst ned i varje utskick (gäller ej anmälningsbekräftelser eller betalningsbekräftelser).

Rekrytering av funktionärer, entreprenörer eller leverantörer

Vi behandlar personuppgifter inom ramen för rekrytering av funktionärer och anlitande av entreprenörer samt leverantörer. De uppgifter vi behandlar är dem som du lämnar i din anmälan eller offert.

Användning av hemsidan och cookies

När du besöker vår hemsida genereras det också indirekta personuppgifter via vår användning av cookies, som beskrivs i vår cookie-policy. Vi kommer att använda sådana uppgifter för statistikändamål. Vi kommer dock i möjligaste mån använda oss av avidentifierade uppgifter för statistikändamål.

LAGLIG GRUND

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att skicka nyhetsbrev som du prenumererar på, skicka produkter som du har beställt av oss samt genomföra evenemang som du anmält dig till. Vi behandlar också uppgifterna när vi har ett legitimt intresse att behandla dem, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig, marknadsföra oss och utveckla våra tjänster. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till externa bolag som vi samarbetar med, t.ex. leverantörer av tidtagningssystem och leverantörer av IT-tjänster. Vi kan också komma att lämna ut uppgifter när vi har en skyldighet enligt lag, t.ex. på grund av penningtvättslagstiftning.

Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetspartners och leverantörer.

Vi säljer aldrig din information till tredje part.

LAGRINGSPERIOD

Personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Därefter raderas de i enlighet med vår gallringsrutin.

DINA RÄTTIGHETER

Muddy Paws AB (under varumärket Muddy Paws) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter gentemot oss:

  • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
  • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
  • Rätt till invändning – en rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.
  • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas.
  • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du också rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

Muddy Paws AB (under varumärket Muddy Paws)
e-mailadress: info@muddypaws.se
Märk ditt e-mail  med ”Dataskydd”.

Din integritet är viktig för oss så tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller klagomål.

*Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och sådan nationell lagstiftning som införs med stöd av förordningen.

Muddy Paws integritetspolicy | Uppdaterat 2020-01-18 | Facebook | Instagram|